Ethische code PDF
Leden van de BSC conformeren zich aan en handelen naar de hieronder vermelde code.

1. Grondslag
Een lid van de BSC stelt zijn/haar functioneren als stressconsultant in dienst van het welzijn van zijn/haar medemens en/of ter verbetering van het functioneren van een organisatie. Hij/zij heeft de intentie geen uitspraken te doen of handelingen te verrichten welke direct, dan wel indirect schadelijk zijn of kunnen zijn voor de cliënt of organisatie. Een stressconsultant aangesloten bij de BSC draagt zowel inhoudelijk als moreel verantwoordelijkheid voor de door hem/haar gegeven adviezen en/of behandelingen, waarbij de eigen levens- en geloofsbeschouwingen niet aan cliënt of organisatie zullen worden opgedrongen.

2. Vakbekwaamheid
De BSC kent verschillende vormen van lidmaatschap, waarin de verschillen in vakbekwaamheid tot uitdrukking komen.
  • Een aspirantlid is nog geen volwaardig lid en nog studerende voor het beroep stressconsultant aan het Opleidingsinstituut Stressconsultant.
  • Een volwaardig lid is een lid dat de opleiding tot stressconsultant aan het Opleidingsinstituut Stressconsultant met een certificaat heeft afgerond. Een lid van de BSC komt in aanmerking voor de jaartlijkse licentie, als de verplichte jaarlijkse bij- en nascholing wordt gevolgd en de contributie is voldaan. Hiervan wordt door de secretaris archief bijgehouden.

De stressconsultant heeft een gedegen medische kennis van anatomie, fysiologie en pathologie op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout, zowel op fysiek, mentaal of emotioneel gebied. Ook gedragsmatige klachten, als wel stressgerelateerde klachten die voorkomen op het gebied van bezinning en bezieling, kunnen door de stressconsultant aan de cliënt inzichtelijk worden gemaakt en begeleid.

Verder mag men van een lid van de BSC verwachten, dat deze ook zelf verantwoordelijkheid draagt voor het up-to-date houden van benodigde vakkennis en maatschappelijke ontwikkelingen volgt op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout, zowel voor begeleiding van individuele cliënten als organisaties.

Van een vakbekwame stressconsultant mag men verwachten dat deze in staat is in een individueel consult aanwezige stressoren helder in kaart te brengen en daarop een adequate begeleiding kan laten volgen. Mocht naar aanleiding van de gestelde bevindingen blijken dat verwijzing beter cq noodzakelijk is, dan zal een gecertificeerde stressconsultant zijn cliënt verwijzen naar een meer passende behandelaar cq begeleider.

Tevens mag men van een vakbekwame stressconsultant verwachten dat deze in staat is vast te stellen op welke manier stress in een organisatie een rol speelt bij werkgerelateerde klachten en de hoogte van het ziekteverzuim. Ook hier kan hij/zij gericht advies, begeleiding en/of training voor geven. Ook het opzetten van een preventief programma behoort tot de mogelijkheden.

3. Bevoegdheid
Een stressconsultant is op basis van zijn/haar opleiding capabel individuele cliënten te begeleiden en adviseren op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout.

Een stressconsultant schrijft geen medicijnen of (para-)medische behandelingen voor, maar kan indien dit noodzakelijk of gewenst is de cliënt wel verwijzen naar de meest passende behandelaar. Uitsluitend de stressconsultant die beschikt over wettelijk erkende (para-)medische bevoegdheid kan als (para-)medicus optreden.

Een stressconsultant is op basis van zijn/haar opleiding tevens capabel om cliënten en/of teams in organisaties te adviseren, coachen en/of trainen. Insteek kan zowel van preventieve als curatieve aard zijn.

4. Beroepsgeheim
Een stressconsultant aangesloten bij de BSC heeft de plicht tot geheimhouding van gegevens die uitgewisseld zijn tussen cliënt en consultant. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt mogen gegevens aan derden beschikbaar worden gesteld. De stressconsultant gedraagt zich bewust naar de inhoud van het beroepsgeheim en weet dat hij/zij zich schuldig maakt aan wangedrag als hij/zij het vertrouwelijke karakter van het vak schendt door vertrouwelijke gegevens door te spelen aan derden. Indien hierover klachten ingediend worden, kan na onderzoek door het bestuur besloten worden de stressconsultant uit de beroepsvereniging te weren.

Intercollegiale toetsing tussen stressconsultants onderling mag alleen plaatsvinden met absolute inachtneming van anonimiteit van de cliënt(en).

5. Beroepshouding
De beroepshouding die men van een stressconsultant mag verwachten, rust op de volgende peilers: respect, deskundigheid, integriteit en empathie. De stressconsultant zal zich open en doortastend opstellen om te kunnen komen tot een passend inzicht op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout, zowel in de individuele setting als binnen een organisatie. De begeleiding zal geschieden vanuit volledige inzet en motivatie om de cliënt cq organisatie het beste te bieden binnen zijn/haar vermogen en deskundigheid.

Een stressconsultant stelt zich daarbij niet op als onfeilbare gezaghebbende of dogmaticus, maar bovenal in de rol van integere adviseur en deskundige begeleider.

Ook een aspirant-lid dient zich naar eer en geweten op te stellen volgens de in deze ethische code naar voren gebrachte punten, waaronder ook het beroepsgeheim en de beroepshouding. Tevens dient het aspirant-lid eventuele cliënten op de hoogte te stellen van zijn/haar status voor advisering en/of begeleiding plaatsvindt.

6. Doorverwijzing cliënten
Doorverwijzing van de cliënt naar een andere stressconsultant en/of (para-)medicus kan alleen plaatsvinden in nauw overleg met de cliënt. Gegevens van de cliënt kunnen pas worden overgelegd na schriftelijke toestemming van de cliënt.

7. Ondertekening Ethische Code
Leden en aspirant-leden kunnen alleen toetreden tot de Beroepsvereniging van StressConsultants na ondertekening van, instemming met en de belofte naar eer en geweten te handelen naar deze ethische code.